Privacy

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als je therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht in het kader van de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie. Dit helpt mij om de therapie goed uit te kunnen voeren en bij te sturen als dat nodig is.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je therapie noodzakelijk zijn en die ik, alleen na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doen mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als je therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
• Met je toestemming voor gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze factuur kunt declareren bij je zorgverzekeraar. Dat zijn:
• Je naam, adres en woonplaats
• Je geboortedatum
• De datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, nl. ‘gestalttherapie + bijhorende prestatiecode’
• de kosten

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Cliënten hebben het recht hun medisch dossier in te zien en om correctie, aanvulling, of vernietiging van hun dossier te vragen. Ook kunnen zij vragen hun gegevens over te dragen (recht op dataportabiliteit).